Anne Thomas (1862-1930)

Anne Thomas Dijkstra werd op donderdag 30 januari 1862, des avonds ten vijf ure te Beetgum geboren. Daarmee was hij het 7e kind van vader Thomas Sikkes Dijkstra en moeder Janke Ulbes Nieuwenhuis. Een jaar na Anne’s geboorte overleed zijn moeder, het jaar daarop zijn vader. Hij heeft zijn ouders dus nooit gekend en het is onduidelijk waar hij en zijn broertjes vervolgens terecht zijn gekomen. Wellicht zijn ze bij familie ondergebracht, misschien in een weeshuis geplaatst; we weten het niet.

Wel weten we dat het gezin van vader Thomas Sikkes en moeder Janke Ulbes het ene na het andere verlies moest incasseren. Want toen Anne geboren werd, waren er al drie broertjes en zusjes overleden. Maar daar hield het dus niet bij op:

 • moeder Janke Ulbes in 1863 – Anne was toen 1 jaar oud
 • vader Thomas Sikkes: 1864 – Anne was toen 2 jaar oud
 • broer Sikke: 1872 – Anne was toen 10 jaar oud
 • broer Ulbe: 1877 – Anne was toen 15 jaar oud
 • broer Hendrik: 1879 – Anne was toen 16 jaar oud (Hendrik overleed 6 dagen voor Anne’s verjaardag)

Anne was dus nog maar een tiener, maar had beide ouders en 3 broertjes verloren. Hij was de enige in het gezin die nog in leven was.

Munten 1862

In maart 1882 meldde hij zich voor de militaire keuring (Nationale Militie). Hij was net 20 jaar oud, was werkzaam als boerenknecht en woonde in Beetgum. Dankzij de Militie registers hebben we beschrijving van hem:

 • Lengte: 1 Meter 636 millimeter
 • Aangezigt: rond
 • Voorhoofd: laag
 • Oogen: blaauw
 • Neus: normaal
 • Mond: normaal
 • Kin: rond
 • Haar: donkerbruin
 • Wenkbraauwen: donkerbruin
 • Merkbare teekenen: geene

Omdat hij de eenige wettige zoon was, werd hij op vrijdag 14 maart 1882 vrijgesteld uit dienst. In het militie-register staat nog te lezen dat een jongen uit Zuid Holland de plaats van Anne zal moeten innemen.

Hij trouwde op 26-jarige leeftijd, op donderdag 10 mei 1888 met de 29-jarige Baukjen Hendriks Koopmans. Het was een sobere ceremonie; de ouders van zowel de bruid als de bruidegom waren overleden en als getuigen traden twee beambten der Secretarie en twee gemeenteveldwachters op. Anne woonde inmiddels in Sint Annaparochie en was dienstknecht van beroep, terwijl zijn vrouw Baukjen Hendriks als dienstmeid in Leeuwarden werkzaam was.

LeeuwardenA3

Baukjen Hendriks Koopmans was op donderdag 2 september 1858, 22.00 uur in de avond te Almenum (nabij Harlingen) geboren uit Hendrik Pieters Koopmans en Klaaske Sipkes Deinema. Begin 1885 woonde ze in Boxum, maar op woensdag 29 juli 1885 trad ze in dienst als dienstbode bij een familie op de Willemskade (huisnummer W49-boven) te Leeuwarden. Een jaar later, op vrijdag 11 juni 1886 om precies te zijn, verruilde ze Leeuwarden voor Menaldum. Wat er in Menaldum was, of voor wie ze daar ging werken, is onduidelijk. Het was in ieder geval van korte duur, want op donderdag 23 december 1886 was ze weer terug in Leeuwarden. Wederom als dienstbode, ditmaal op de Oldegalileën (huisnummer P 99) te Leeuwarden. Ze zou daar blijven werken tot zaterdag 19 mei 1888 (dus tot 9 dagen na haar huwelijk), toen ze Leeuwarden andermaal voor Menaldum verruilde. Het is merkwaardig dat Baukjen in zowel 1885 als 1886 bij de registratie in de Gemeente Leeuwarden een onjuiste geboortedatum opgaf. Volgens de registers liet ze tot tweemaal 24 oktober 1858 als geboortedatum noteren, terwijl dit 2 september 1858 had moeten zijn. Onderzoek wijst uit dat er in 1858 maar één Baukjen Koopmans in Almenum geboren is, dus heeft het er alle schijn van dat zij ruim 28 jaar van de verkeerde geboortedatum is uitgegaan. Waarschijnlijk is pas bij haar huwelijk – waarvoor een geboorteakte moest worden aangevraagd – de fout ontdekt. De getuigen waren:

 • Hendrik Niemeijer, 30 jaar, beambte ter secretarie, te St Annaparochie, niet in bloet of aanverwantschap tot de comparanten staande
 • Albert Bouma, 46 jaar, beambte ter secretarie, te St Annaparochie, niet in bloet of aanverwantschap tot de comparanten staande
 • Johannes Santhuizen, 56 jaar, veldwachter, te St Annaparochie, niet in bloet of aanverwantschap tot de comparanten staande
 • Jan Postma, 50 jaar, veldwachter, te St Jacobiparochie, niet in bloet of aanverwantschap tot de comparanten staande 

Samen kregen Anne en Baukjen de volgende kinderen:

 1. Thomas, 5 oktober 1889 te Menaldum – 1 september 1890 te Menaldum (10 maanden)
 2. Thomas, 12 maart 1891 te Menaldum – 5 januari 1960 Menaldumadeel (68 jaar)
 3. Hendrik, 28 juli 1894 te Menaldum- 3 april 1971 te Leeuwarden (76 jaar)

atlantis-3

Na 1894 woonde het gezin enige tijd in Vrouwenparochie. Op woensdag 27 september 1899 echter verhuisden ze naar Leeuwarden en gingen wonen op het Schoppershof (adres R 39). In het bevolkingsregister van Leeuwarden zien we dat Baukjen (eindelijk dan toch) haar correcte geboortedatum liet noteren. Anne was werkman van beroep en hun verblijf in Leeuwarden zou van korte duur zijn. Op zaterdag 12 mei 1900 verhuisde het gezin van Leeuwarden naar Beetgum.

Het was zoon Hendrik Dijkstra die zich in oktober 1930 bij de Burgerlijke Stand meldde en liet noteren dat op (woensdag) den achtsten dezer maand, des voormiddags ten half vijf ure, is overleden: Anne Thomas Dijkstra. Anne werd 68 jaar oud en overleed te Baard.

Overlijden Anne 1

In 1941 begon de Jodenvervolging in Nederland en legden duizenden mensen in Amsterdam uit protest het werk neer. Op 25 en 26 februari 1941 werd er gestaakt en vonden er op verschillende plaatsen in Amsterdam betogingen plaats. De Duitse bezetter greep met veel geweld in en brak het verzet. Ergens ver weg van alle rumoer, in een huisje in Berlikum, overleed Baukjen Hendrik Koopmans op die woensdag, de 26e februari 1941, om 15.00 uur in de middag. Ze werd 82 jaar oud.

Overlijden Baukjen 2

Advertenties