Alle Meinderts (1840-1847)

Alle Meinderts Dijkstra werd geboren op vrijdag 11 december 1840, des nachts ten half drie ure, in het huis Nummer vijfentachtig te Beetgum.  Vader Meindert Thomas Dijkstra was 54 jaar oud toen Alle geboren, terwijl zijn vrouw Jetske Ages Wijma, wonende te zijnen huize zijnde echtgenoote, 35 jaar oud was. Vader Meindert was eerder getrouwd geweest en bij zijn eerste vrouw waren al drie kinderen geboren. Toen Alle geboren werd, was zijn stiefzuster Aaltje al 27 jaar oud. Uit het huwelijk met Jetske was Alle het zesde kind. Maar niet het laatste, want na hem zouden Dieuwke (1843) en Foppe (1846) nog geboren worden.

De kindersterfte in de 19e eeuw was hoog en met name jongen kinderen vormden een kwetsbare groep. Koorts, kinkhoest, buikloop of mazzelen konden stuk voor stuk dodelijk zijn en zelfs een een wondje, opgelopen bij het spelen, kon gaan ontsteken en tot bloedvergiftiging lijden. Veertien dagen na zijn zesde verjaardag, op eerste Kerstdag 1846, overleed Alle’s vader. Zijn moeder was nog in verwachting van het laatste kind en Alle zal absoluut de wanhoop en het verdriet hebben gevoeld bij het overlijden van zijn vader. Amper zes maanden later, op zaterdag 12 juni 1847, des morgens ten tien ure, in het huis gequoteerd nr. 24 te Beetgum overleed hijzelf. Alle Meinderts Dijkstra werd slechts zes jaar oud. In de overlijdensakte lezen we dat Alle zeven jaar is geworden, maar dat is dus onjuist.

Advertenties