Jacob Alles (1828-1877)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Alle Thomas Dijkstra (1790-1836) & Jacob Annes Hemrica (1799-1861)
Grootouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Vader Alle Thomas liep om tien uur in de ochtend van de 26e november de Burgerlijke Stand van de Grietenij Menaldumadeel binnen en liet noteren dat zijn zoon Jacob op dinsdag 25 november 1828, om 06.00 uur in de morgen te Beetgum was geboren. Moeder Antje Jacbos was 28 jaar oud. Jacob Alles Dijkstra was het 4e kind van vader Alle Thomas Dijkstra en moeder Antje Jacobs Hemrica. Jacob’s jongste zusje Jetske overleed al voor zijn geboorte. Na zijn geboorte zouden er nog twee kinderen volgen, dus alles bij elkaar bestond het gezin uiteindelijk uit beide ouders en 5 kinderen.

Vader Alle Dijkstra overleed in juni 1836, toen Jacob dus nog maar zeven jaar oud was. Het oudste kind in het gezin was trouwens nog maar dertien, de jongste nog geen jaar. Het moet een enorm zware periode zijn geweest en toch zou moeder Antje Jacobs bija vijf jaar wachten voordat zij opnieuw in het huwelijk zou treden. Dus toen Jacob zich in 1847 meldde bij de Nationale Militie voor een militaire keuring, was zijn vader overleden en zijn moeder getrouwd. In de Militie document kunnen we lezen dat zijn moeder gardeniersche van beroep was. Jacob had trouwens geluk: zijn oudere broer Tomas had al als soldaat gediend en dus werd Jacob vrijgesteld uit hoofd van broederdienst.

Jacob Alles trouwde op 25-jarige leeftijd, op maandag 24 april 1854 te Beetgum met de 23-jarige Aaltje Ridzerts Jager. Aaltje was op dinsdag 8 maart 1831, des morgens ten half zeven uren te Leeuwarden geboren. In haar geboortejaar was haar vader Ridzert Sytzes Jager 28 jaar oud en kastelein van beroep en woonde hij met zijn 21-jarige vrouw Grietje Willems Breitsma te Leeuwarden. In 1854 echter, toen hun dochter Aaltje in het huwelijk trad, woonden ook zij in Beetgum. Als getuigen traden op:

 • Pieter Ejes Wiersema, 43 jaar, veldwachter, woonachtig te Deinum, aan de jonggehuwden vreemd 
 • Roelof Fokkes Boonstra, 42 jaar, veldwachter, woonachtig te Berlikum, aan de jonggehuwden vreemd
 • Hendrik Antoons Daan, 35 jaar, veldwachter, woonachtig te Beetgum, aan de jonggehuwden vreemd
 • Dirk Stellingwerf, 38 jaar, klerk, woonachtig te Menaldum, aan de jonggehuwden vreemd

Samen krijgen zij de volgende kinderen:

 1. Grietje, 25 augustus 1855 te Beetgum – 21 juli 1878 te Beetgum (22 jaar)
 2. Antje, 11 april 1857 te Beetgum – 5 december 1939 te Beetgum (82 jaar)
 3. Rinske, 15 november 1858 te Beetgum – 28 juli 1938 te Beetgum (79 jaar)
 4. Alle, 30 maart 1860 te Beetgum – 4 juli 1895 te Rauwerd (35 jaar)
 5. Ridzert, 24 maart 1862 te Beetgum – 8 januari 1912 te Beetgum (49 jaar)
 6. Jetske, 26 augustus 1869 te Beetgum – 4 december 1961 te Tzummarum (92 jaar)
 7. Alina, 21 juli 1872 te Beetgum – 25 augustus 1872 te Beetgum (1  maand)

Toen Jacob Alles op maandag 24 april 1854 in het huwelijk trad, was hij, net als zijn vader, gardenier van beroep. Maar gelukkig doorbrak Jacob de cirkel van groenten en gewassen. Precies een week na zijn huwelijk, op maandag 1 mei 1854 kocht hij een huis met toebehoren te Beetgum. Een drieste stap, zo leek het, want op woensdag 17 mei 1854 zat hij wederom bij de notaris omdat een van zijn schuldeisers had gereclameerd. Hij was ondertussen ook kastelein en herbergier te Beetgum geworden. Sinds 1855 vinden we dan ook tientallen advertenties in de krant, waarin Jacob volgaarne de deuren van zijn herberg opent als de notaris er zaken komt doen. Op dat punt was hij dus heel anders dan zijn familielid Sikke Minnes Dijkstra, die in dezelfde periode herbergier te Wier was en hardrijderijen organiseerde en prijzen uitloofde om klanten te trekken. Jacob deed dit niet, die had liever kopers, verkopers, huurders en notarissen aan tafel. Hieronder een paar advertenties:

Jacob Alles Dijkstra overleed op dinsdag 23 oktober 1877, 17.00 uur in het huis nummer 115 te Beetgum. Hij liet een vrouw en 6 kinderen na, waarvan de oudste 22 jaar was en de jongste net 8 jaar. Jacob Alles werd slechts 48 jaar oud.

Jacob’s vrouw Aaltje Ridzerts was een moderne vrouw, want ze verkocht de herberg niet (zoals waarschijnlijk van haar verwacht werd), maar zette het werk gewoon door. Sterker nog, ze zou kasteleines blijven tot aan haar dood in 1904! Dus ruim 25 jaar runde zij de herberg in Beetgum. Ze hertrouwde niet. Hieronder een aantal van haar advertenties, waarbij de twee nogal pijnlijk is. Een aantal voorouders aan de Dijkstra kant (dus directe nazaten van Jacob Alles) waren als gardenier werkzaam op het landgoed Groot Terhorne. En uitgerekend in de herberg te Beetgum, bij de weduwe van wijlen Jacob A. Dijkstra werden de laatste resten van het magnifieke landgoed verkocht zodat de afbraak kon beginnen.

Weduwe

Ter Horne 1879 Weduwe

Aaltje Ridzerts Jager overleed tenslotte op zondag 30 oktober 1904, om 18.00 uur in de avond te Beetgum. Ze was inmiddels 73 jaar oud en, zoals gezegd, nog steeds werkzaam in de herberg. Een uitzonderlijke vrouw!

Advertenties