Alle Thomas (1790-1836)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Alle Thomas Dijkstra werd geboren op zaterdag 11 december 1790 te Beetgum, een dag waarop het noorderlicht in Friesland te zien was. Alle werd op zondag 16 januari 1791 te Beetgum gedoopt. Hij was het 6e kind van vader Thomas Meinderts (Dijkstra) en moeder Antje Foppes (Fopma).  Drie van zijn broertjes en zusjes waren al overleden voordat hij geboren werd, dus groeide hij op met Foppe, Meindert en Sikke (die 3 jaar na hem geboren zou worden). Een gezin dus met 4 jongens.

Top Pic

Alle (Tomas, zoals het op de akte staat) trouwde op zondag 4 juni 1820, om 11.00 uur in de ochtend te Beetgum met Antje Jacobs Hemrica. Antje was geboren op zondag 10 november 1799 te Beetgum en aldaar gedoopt op zondag 8 december 1799. Haar ouders waren Jacob Annes Hemrica en Jetske Jelles Dijkstra. Voor Alle Thomas traden als getuigen op: Meindert Thomas Dijkstra, broeder van de gehuwde man, Gerben Johannes Gerritsma, goede vriend en voor Antje Jacobs waren de getuigen: Lieuwe Gerrits van der Plaats en Ferk Gerrits van der Plaats, beide aangehuwde zwagers van de gehuwde vrouw. Het was dus niet de oudste broer Foppe die als getuige optrad, maar de een-na-oudste broer Meindert. Alle was 29 jaar en boerenknegt van beroep, Antje Jacobs was 20 jaar en zonder beroep. De getuigen waren:

  • Meindert Tomas Dijkstra, 34 jaar, gardenier, woonachtig te Beetgum, broeder van de gehuwde
  • Gerben Johannes Gerrytsma, 23 jaar, boerenknecht, woonachtig te Beetgum, goede vriend
  • Lieuwe Gerryts van der Plaats, 28 jaar, gardenier, woonachtig te Beetgum, aangehuwde zwager van de gehuwde vrouw
  • Ferk Gerryts van der Plaats, 27 jaar, gardenier, woonachtig te Beetgum, aangehuwde zwager van de gehuwde vrouw

Samen kregen zij de volgende kinderen:

  1. Jetske, 17 juni 1821 te Beetgum – 27 augustus 1821 te Beetgum (2 maanden)
  2. Tomas, 30 maart 1823 te Beetgum – 8 juni 1880 te Beetgum (57 jaar)
  3. Jetske, 10 februari 1826 te Beetgum – 9 decmber 1859 te Beetgum (33 jaar)
  4. Jacob, 25 november 1828 Beetgum – 23 oktober 1877 te Beetgum (48 jaar)
  5. Antje, 6 februari 1831 te Beetgum – 2 oktober 1892 te Beetgum (61 jaar)
  6. Anne, 3 september 1835 te Beetgum – 26 december 1858 te Beetgum (24 jaar)

Net als zijn broers was Alle Thomas guardenier te Beetgum. Dit betekende dat hij groenten en andere tuinbouwproducten kweekte. Omschrijvingen als: hofker, guardenier, hovenier en kooltjer betekenden allemaal hetzelfde. In maart 1827 verkochten Alle Thomas én zijn vrouw Antje Jacobs (zij wordt expliciet in de verkoopakte genoemd) hun huis met land te Beetgum voor fl. 720 (dat zou nu € 7.314 zijn). Vanaf dat moment huurden ze zowel in 1830 als in 1832 stukjes grond te Beetgum.

Prent

Alle Thomas overleed op zaterdag 4 juni 1836, des nachts ten half een ure, in het huis gequoteerd No. 53 te Beetgum. Hij werd slechts 45 jaar oud. Weduwe Antje Jacobs bleef dus achter met 5 opgroeiende kinderen, waarvan de oudste 13 jaar was en de jongste amper 9 maanden. In november 1838 had Antje Jacobs een totale schuld uitstaan van fl. 2.004 (fl. 604 en fl. 1.400), wat omgerekend naar onze tijd zou neerkomen op een bedrag van € 19.890. Het jaar erop huurde zij een stuk bouw- en greidland te Beetgum voor de periode van zes jaar, tegen een huursom van fl. 711 per jaar (nu: € 6.709). Zij was dus allesbehalve de stereotype 19e eeuwse vrouw die zich alleen om het huishouden mocht bekommeren. Zij werkte bij leven naast haar man, en toen hij kwam te overlijden zette zij niet alleen het werk voort, maar handelde zij ook de schulden af en investeerde ze in een nieuw stukje grond.

Antje Jacobs hertrouwde op woensdag 31 maart 1841 met Wybe Jacobs Gosliga uit Engelum. Vlak voor haar huwelijk meldde ze zich bij de notaris te Menaldum en liet een inventaris opstellen voor zich, tevens als moeder en voogd voor Thomas, Jetske, Jacob, Antje en Anne Ales. Toeziend voogd was zwager Foppe Thomas Dijkstra. Antje Jacobs Hemrica overleed tenslotte op zaterdag 4 mei 1861, des nachts ten een ure, in het huis nummer tweeënzestig te Beetgum. Ze werd 61 jaar oud.

Advertenties