Jetske Jelles (1818-1818)

Jetske Jelles Bruinsma werd op vrijdag 27 maart dezes jaars een duizend agt honderd agttien, ’s morgens ten half zeven uuren te Tzum geboren. Daarmee was zij het tweede kind van kleermaker Jelle Pieters Bruinsma en moeder Joukje Jans Heerema. Haar broertje Pieter Jelles was haar in 1816 voorgegaan. In haar geboortehuis in Tzum waren bijna alle ramen en deuren aan de zuidkant. Alleen de keuken (noordoost hoek) had een raam aan de straatkant. Op de andere hoek was een klein kamertje. Achter beide vertrekken lag de gang, waarin zich ook de voordeur bevond. Aan de andere kant van de gang was de woonkamer. Achter het woongedeelte stond een aangebouwde schuur met daarin een koestal. Het huis is in 1972 afgebroken.

In datzelfde jaar meldde vader Jelle Pieters zich wederom bij de Burgerlijke Stand, ditmaal in gezelschap van Tjalling Jans Heerema, oom van de kleine Jetske. Beide mannen liet noteren dat Jetske, dogter van de eerstgemelde declarant op den agt en twintigsten der maand May des avonds ten zes uren, in het huis no. 36 aldaar was overleden. Jetske werd net 2 maanden oud.

Advertenties